Regulamin sprzedaży biletów i towarów online

REGULAMIN ELEKTRONICZNEJ SPRZEDAŻY BILETÓW I TOWARÓW W MIEJSKIM TEATRZE MINIATURA

 

Definicje:


Teatr - Miejski Teatr Miniatura w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 16, 80-236 Gdańsk,

NIP 584 035 71 49;

Regulamin - niniejszy regulamin elektronicznej sprzedaży biletów do Teatru na wydarzenia artystyczne oraz zakup towarów związanych z działalnością Teatru  za pośrednictwem witryny internetowej www.sklep.teatrminiatura.pl, wraz z wszelkimi do niego zmianami wprowadzonymi postanowieniami Teatru;

Strona internetowa  - strona internetowa Teatru: www.sklep.teatrminiatura.pl;

Kupujący - osoba dokonująca zakupu biletów lub towarów za pośrednictwem strony internetowej Teatru;

Bilety – bilety do Teatru dostępne w systemie sprzedaży on-line za pośrednictwem strony internetowej;

Bilet grupowy – bilet ze zniżką cenową w stosunku do normalnej ceny biletu przy zakupie ponad 10 biletów na jedno Wydarzenie;

Sprzedaż online -  sprzedaż biletów na Wydarzenia organizowane przez Teatr oraz sprzedaż produktów dokonywana za pośrednictwem strony internetowej www.sklep.teatrminiatura.pl;

Wydarzenie – spektakl, koncert lub inne wydarzenie artystyczne organizowane przez Teatr lub odbywające się w Teatrze;

System płatności – system płatności online Tpay (www.Tpay.com);


1. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA NA BILET
 
1.1 Strona internetowa Teatru Miniatura (zwanego dalej „Teatrem”) - www.sklep.teatrminiatura.pl umożliwia zakup biletów w elektronicznym systemie sprzedaży zwanym dalej sprzedażą online.
1.2 Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Teatrem następuje za pośrednictwem strony internetowej Teatru i wymaga spełnienia następujących warunków:
a) wyboru konkretnego Wydarzenia;
b) wyboru miejsc zamawianych biletów, wyboru ich wariantu cenowego, jeżeli istnieje taka możliwość;
c) podania danych Kupującego: imienia i nazwiska, miejsca i adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu;
d) zapoznania się i zaakceptowania warunków niniejszego Regulaminu;
e) złożenia przez Kupującego zamówienia online;
f) dokonania przez Kupującego zapłaty za zamówienie za pomocą systemu płatniczego Tpay;
g) otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail;
1.3 Sprzedaż online kończy się na godzinę przed Wydarzeniem.
1.4 Płatność za zakupione bilety powinna być dokonana w ciągu 20 minut od momentu wyboru miejsc. Po upływie tego okresu niesfinalizowana transakcja zostanie anulowana.
1.5 Płatności za bilety obsługiwane są za pomocą systemu płatności Tpay (www.tpay.com). System płatności Tpay należy do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 
17 piętro, 61-894 Poznań,  wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437, o kapitale zakładowym 5.494.980 PLN wpłaconym w całości.
1.6 Teatr nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki nieprawidłowego funkcjonowania systemu płatności obsługiwanego przez Tpay, o którym mowa powyżej oraz za działania lub zaniechania Tpay.
1.7 Ceny biletów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Do ceny biletu zostanie dodana opłata manipulacyjna systemu płatności Tpay.
1.8 Faktura VAT za bilety zakupione w drodze sprzedaży online może być wystawiona wyłącznie na osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną po zaznaczeniu odpowiedniej opcji i podaniu poprawnych danych 
niezbędnych do jej wystawienia.
1.9 Teatr nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania błędnych lub nieprawdziwych danych przez kupującego w trakcie sprzedaży online.
1.10 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących sprzedaż biletów w zakresie 
zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji w związku z czym  kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
1.11 Dokonując zakupu więcej niż 10 pojedynczych biletów na jedno wydarzenie bilety otrzymują wartość biletu grupowego.
1.12 Teatr Miniatura zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia sprzedaży online bez podania przyczyny.
1.13 Złożenie zamówienia online jest równoznaczne z akceptacją Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Miejski Teatr Miniatura w Gdańsku oraz Regulaminu elektronicznej sprzedaży biletów 
i towarów w Miejskim Teatrze Miniatura.
1.14 Po otrzymaniu potwierdzenia płatności od Operatora płatności, Teatr przesyła bilet na podany adres e-mail w formie załącznika pdf. Kupujący powinien niezwłocznie zweryfikować poprawność i zgodność biletu 
z zamówieniem, w szczególności kwoty, wydarzenia, jego daty i godziny.
1.15 Klient jest zobowiązany wydrukować bilet przesłany na adres e-mail we własnym zakresie i przedstawić go do kontroli przy wejściu na wydarzenie. Do wydruku biletu należy używać białego papieru w formacie A4, 
tak aby wydrukowany kod był dobrze widoczny.
1.16 Prawidłowo wydrukowany bilet stanowi dokument uprawniający do uczestnictwa w Wydarzeniu, którego dotyczy.
1.17 Kupujący może również okazać bilet (przy wejściu na wydarzenie) na ekranie urządzenia mobilnego (tablet, telefon komórkowy) z widocznym kodem kreskowym umożliwiającym jego zeskanowanie.
1.18 Bilet podlega jednorazowej weryfikacji w momencie wejścia na Wydarzenie – nie ma możliwości ponownego wykorzystania biletu.
1.19 Bileterzy skanują kod przy wejściu na Wydarzenie.
1.20 Brak możliwości zakupu biletów za pośrednictwem Systemu, z powodu wyczerpania się ich puli, nie oznacza braku możliwości zakupu biletów w Kasie Teatru o ile są one jeszcze dostępne w sprzedaży.

 

 2. ZWROT I WYMIANA BILETÓW

 
2.1 Zamówienie złożone w systemie internetowej sprzedaży biletów może być anulowane najpóźniej na dzień przed Wydarzeniem do godz. 12.00,a jeśli Wydarzenie odbywa się w sobotę lub niedzielę, zwrotu należy 
dokonać najpóźniej w piątek poprzedzający dane Wydarzenie, do godz. 12.00.
W celu zwrotu biletów należy przesłać maila z załączonymi biletami na adres sklep@teatrminiatura.pl.
2.2 Zwrot za bilet zakupiony za pomocą systemu sprzedaży online Teatru dokonywany jest na konto, z którego realizowana była zapłata zgodnie z pkt 1.5 niniejszego Regulaminu.
2.3 Czas realizacji zwrotu należności za bilety wynosi do 10 dni roboczych.
2.4 Niewykorzystane (utracona ważność) bilety nie podlegają zwrotowi ani przebukowaniu.
2.5 Możliwość przebukowania biletu na inny spektakl/wydarzenie jest możliwe najpóźniej w terminie określonym w pkt 2.1 niniejszego Regulaminu, z uwzględnieniem uregulowania ewentualnej różnicy w cenie biletu.

3. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA NA TOWAR

3.1 Zakup towaru, zwanego dalej produktem, następuje poprzez złożenie za pomocą strony internetowej www.sklep.teatrminiatura.pl zamówienia oraz dokonanie za pośrednictwem systemu płatności zapłaty należności 
wynikającej z zamówienia, na zasadach określonych w regulaminie systemu płatności.
3.2 Złożenie zamówienia możliwe jest na stronie: www.sklep.teatrminiatura.pl.

3.3 Złożenie zamówienia powinno nastąpić nie później niż w terminie 20 minut od momentu zaznaczenia pierwszego Produktu. Po upływie tego okresu i niesfinalizowaniu transakcji, transakcja zostanie anulowana.

3.4 Teatrowi przysługuje prawo do swobodnego decydowania o momencie rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży Produktów.

3.5 Ceny na stronie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto.

3.6 Nabywca, który złożył zamówienie, otrzyma potwierdzenie jego przyjęcia w formie wiadomości email, która zostanie wysłana na adres podany podczas składania zamówienia.

3.7 Realizacja zamówienia nastąpi maksymalnie w ciągu dwóch dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie operatora płatności TPay. Towary zostaną wysłane na adres wskazany w zamówieniu. Koszt przesyłki uzależniony jest od rozmiaru paczki i cennika firmy przewozowej.

3.8 Nie ma możliwości osobistego odbioru opłaconego zamówienia w siedzibie Teatru.

3.9 Wysyłka możliwa jest tylko na terenie Polski.

3.10 Jeśli nabywca towaru jest konsumentem, przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży każdego zakupionego w Teatrze produktu, w ciągu 14 dni, bez podawania przyczyny. Termin na odstąpienie biegnie od dnia, w którym nabywca (lub wskazana przez niego osoba niebędąca przewoźnikiem np. domownik) wszedł w posiadanie produktu. Dla zachowania terminu wystarczy, że nabywca nada powiadomienie przed jego upływem.

3.11 Odstąpienie powinno zostać dokonane w drodze jednoznacznego oświadczenia woli (np. przy pomocy listu wysłanego pocztą lub wiadomości e-mail).

3.12 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Teatr pisemnie na adres Miejski Teatr Miniatura w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 16, 80-236 Gdańsk lub e-mailem na adres sklep@teatrminiatura.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Mogą Państwo skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiącego pkt 6 niniejszego regulaminu. Po wykonaniu powyższej czynności, proszę odesłać lub przekazać nam zakupiony towar na w/w adres niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

3.13 Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

3.14 Teatr może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Państwa do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Państwo dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej

3.15 Jeżeli nabywca odstąpi od umowy sprzedaży produktu, niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania powiadomienia, Teatr zwróci wszystkie otrzymane płatności, włącznie z kosztami dostawy (ale za wyjątkiem kosztów dodatkowych, które ewentualnie wynikną w związku z wyborem przez nabywcę innego sposobu dostawy niż najtańszy zwykły oferowany przez nas sposób dostawy). Zwrot płatności nastąpi automatycznie na konto użyte przez nabywcę do dokonania zapłaty za zakupiony produkt.

3.16 W niektórych przypadkach nie będzie przysługiwać prawo odstąpienia od zawartej umowy. Są to w szczególności następujące sytuacje:

 1. w której przedmiotem umowy jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 2. w której przedmiotem umowy są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 3. w której przedmiotem umowy są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

3.17 Wszelkie reklamacje związane ze sprzedażą biletów online oraz sprzedażą towarów można składać w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@teatrminiatura.pl. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane teleadresowe Kupującego, oraz opis przyczyny reklamacji.

3.18.Ustosunkowanie się do reklamacji przez Teatr następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Jeżeli czas potrzebny na rozpatrzenie reklamacji będzie dłuższy na skutek czynników niezależnych od Teatru, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Teatr powiadomi Kupującego o wyniku rozpatrzenia reklamacji drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany przez Kupującego w zgłoszeniu reklamacyjnym.

3.19 Reklamacje dotyczące płatności elektronicznych wymagają zgłoszenia do operatora Tpay, mail: info@tpay.com lub telefonicznie pod numerem: +48616682778 lub +48616247885.

 

4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

4.1 Poprzez rejestrację w systemie sprzedaży internetowej, Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Teatr celem realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz innych czynności niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów zgodnie z Art. 6 pkt. 1 b RODO w celach związanych z realizacją transakcji zakupu online biletów.

4.2 Wszelkie dane osobowe otrzymywane przez Teatr w ramach sprzedaży biletów są wykorzystywane w celu wykonania umowy sprzedaży biletów.

 

4.3 Administratorem wszystkich podanych danych w systemie rezerwacji i sprzedaży jest Miejski Teatr Miniatura w Gdańsku, z siedzibą przy alei Grunwaldzkiej 16, 80-236 Gdańsk.

 

4.4 Kupujący może się skontaktować z administratorem danych poprzez e-mail na adres: iod@teatrminiatura.pl.

 

4.5 Kupujący może zażądać dostępu do swoich danych osobowych celem ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania lub może wnieść sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania.

 

4.6 Dane osobowe, po wygaśnięciu podstaw prawnych do dalszego przetwarzania, ulegają anonimizacji.

 

4.7 Okres przechowywania danych ustala się zgodnie z celem usług.

 

4.8 Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych w procesie rezerwacji, zakupu oraz dostawy Biletów i Towarów:

 

 1. Kupujący będący osobą fizyczną dokonującą rezerwacji wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do dokonania Rezerwacji.
 2. Zakres przetwarzanych danych obejmuje imię, nazwisko, e-mail, telefon, a w przypadku wysyłki Biletów lub Towarów pocztą lub kurierem także ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy i miasto.
 3. Podstawą prawną przetwarzania jest czynność niezbędna do zawarcia umowy zgodnie z art 6 ust. 1 pkt b), a po zrealizowaniu zamówienia dane są przetwarzane na podstawie art 6 ust. 1 pkt c), f) RODO w powiązaniu z UŚUDE art. 18 ust 1w ramach UŚUDE: art. 19 ust. 2 pkt 1 i 4, Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994: art. 74 ust.2 pkt 1 i 3 oraz ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r.: art. 32 § 1, art. 86.

 4. W przypadku, gdy Rezerwacja pozostała nieopłacona, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu zakończenia Rezerwacji do daty Wydarzenia albo do zakończenia procesu reklamacyjnego.
 5. W przypadku wysyłki Biletów lub Towarów pocztą lub kurierem, niezbędne dla wykonania umowy jest powierzenie przetwarzania danych operatorowi pocztowemu lub firmie kurierskiej.
 6. W przypadku dokonywania zapłaty poprzez płatności internetowe, niezbędne dla wykonania umowy jest przekazanie danych imię, nazwisko, email do podmiotu świadczącego usługi akceptacji płatności kartami płatniczymi i/lub przelewów internetowych.

 

4.9 Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych w celu powiadomień SMS lub e-mail do rezerwacji:

 

 1. zakres przetwarzanych danych obejmuje imię, nazwisko, email i numer telefonu komórkowego Kupującego;
 2. podstawą prawną przetwarzania danych jest uprzednia jednorazowa zgoda Kupującego na otrzymanie SMS-ów z powiadomieniami, gdy bilet elektroniczny PDF jest gotowy do pobrania, z potwierdzeniem wpłaty, przypomnienie 24 h przed wydarzeniem lub odwołanie wydarzenia przez Organizatora wraz z informacją e-mail.

 

4.10 Kupujący ma prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania jego danych przez administratora do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

4.11 Teatr przekazuje Tpay dane osobowe Kupujących i zezwala na ich wykorzystywanie przez Tpay w celu obsługi realizacji płatności dokonywanych z udziałem Kupujących w ramach systemu sprzedaży online w związku z korzystaniem przez nich z systemu sprzedaży online, a także w celu wypełnienia przez Tpay obowiązków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa i związanych z obsługą ww. płatności. Przekazanie danych osobowych Kupujących spółce Tpay dotyczy danych niezbędnych do realizacji celów opisanych powyżej i obejmuje w szczególności: imię i nazwisko, adres, adres e-mail. W odniesieniu do przekazanych danych osobowych Tpay staje się ich administratorem. Powierzenie Tpay przez Teatr przetwarzania danych osobowych Kupujących następuje na czas trwania Umowy pomiędzy Teatrem a Tpay oraz obejmuje dane osobowe niezbędne do realizacji tego celu.

 

4.12 Szczegółowe dane dotyczące ochrony danych osobowych, w tym dokładne dane administratora oraz inspektora ochrony danych osobowych zawarte są w dokumencie „Polityka Prywatności Teatru Miniatura” dostępnym na stronie internetowej Teatru: www.teatrminiatura.pl

 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

5.1 Teatr świadczy usługi sprzedaży Biletów w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Teatr zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji treści Regulaminu.

 

5.2 W celu dokonania zakupu biletów za pośrednictwem strony internetowej Teatru, Kupujący powinien dysponować przeglądarką Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome lub Safari.

 

5.3 Teatr nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów przez Kupującego. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.

 

5.4 Wydarzenia zaczynają się punktualnie.

 

5.5 Teatr ma prawo odmówić wejścia na widownię osobie spóźnionej.

 

5.6 Teatr ma prawo odmówić wejścia na widownię osobie pod wpływem alkoholu i substancji odurzających.

 

5.7 Wszystkie informacje na temat repertuaru, cennika oraz godzin pracy kas biletowych Teatru opublikowane są na stronie teatrminiatura.pl

 

5.8 Teatr zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze Teatru.

 

5.9 Teatr zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia sprzedaży biletów online na stronie Teatru, w szczególności ze względów technicznych.

 

5.10 Teatr zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia, w szczególności ze względu na wystąpienie problemów technicznych lub siły wyższej, rozumianej jako nadzwyczajne lub nieprzewidywalne okoliczności niezależne od Teatru, których następstw nie można było uniknąć, takich jak np. klęski żywiołowe (powódź, huragan, trzęsienie ziemi itp.), działania wojenne, rozruchy czy stany wyjątkowe lub epidemiologiczne.

 

5.11 Niniejszy Regulamin sprzedaży on-line dostępny jest na stronie internetowej Teatru i obowiązuje od dnia 23 września 2023 roku.

 

5.12 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

6. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Adresat: Miejski Teatr Miniatura w Gdańsku, z siedzibą przy alei Grunwaldzkiej 16, 80-236 Gdańsk,  e-mail: sklep@teatrminiatura.pl

 

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ..............................................................................................

- rodzaj towaru, numer zamówienia, data zamówienia, data i nr faktury ……………………………………………………………………………………………………………

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ………………………………………………………………..

 - Imię i nazwisko konsumenta(-ów) …………………………………………………………………

- Adres konsumenta(-ów) …………………………………………………………………………….

- Proszę o zwrot płatności na konto (w razie płatności za pobraniem lub gdy zwrot ma nastąpić na inne konto, niż to z którego pochodziła płatność):

Nr konta: ………………………………………………………………………………………………..

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej ……………………………………………………………………………………………………………

– Data …………………………………………………………….

 

 * Niepotrzebne skreślić